Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU

W trosce o zachowanie prywatności klientów marki Rainbow Arts należącej do firmy Prywatne Treningi Boksu Adrian Rogulski przygotowaliśmy politykę prywatności, która przygotowana została z uwzględnieniem nowego rozporządzenia o ochronie danych RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)

Niniejsza polityka prywatności strony ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania narzędzi analitycznych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Prywatne Treningi Boksu Adrian Rogulski ul. Sarnia 35 87-800 Włocławek NIP: 8882813470 Regon:520261732

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Użytkownik, który chcę złożyć zamówienie zostanie poproszony o podanie danych osobowych, które są przetwarzane we wskazanych poniżej celach:

 • Realizacja zamówień
 • Marketing bezpośredni
 • Obsługa związana z wymogami prawnymi nakładanymi na podmioty gospodarcze (np. rachunkowość)
 • Analizy statystyczne sprzedaży

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona przy składaniu zamówień (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Skutek niepodania danych (w zależności od celu, w jakim dane są podawane):

 • brak możliwości dokonania zakupów
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych,

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach prowadzenia strony możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb użytkownika, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez użytkownika dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec użytkownika skutki prawne lub wpływających na użytkownika w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

Zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony (sklep – użytkownik)
 • Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty sprzeciw użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych użytkownika,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  • z przyczyn związanych z szczególną sytuacją użytkownika– wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw: ear@rainbowartsshop.com

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • Usługi prawne
 • Usługi audytowe
 • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia

 • uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
ear@rainbowartsshop.com

%d bloggers like this: